WWW.DIDAKTIKASHOP.CZ - DIDAKTICKÉ HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI ZŠ A MŠ
Vybráno:  0 položek

Roman Bureš - truhlářství, Křižikova 553, 541 01 Trutnov, IČ: 72773898

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetových obchodů didaktikashop.cz (dále jen prodávající).
Provozovatelem internetového obchodu je Roman Bureš


II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému - poté, co kupující dostane e-mailem do 3 pracovních dnů potvrzení své objednávky - je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.


III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány bez DPH.


IV. Způsoby platby a slevy
 

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

 • Mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží.
 • Platba předem na bankovní účet prodávajícího. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např. GSM Banking. Objednávka je v tomto případě ze strany prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
 • Platba na fakturu. Splatnost 14 dnů nebo dle individuální dohody. Tato platební podmínka platí pro školy a školní zařízení. U ostatních zákazníků se rozhoduje prodávající, zda ji poskytne individuálně.
 • Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách prodávajícího u jednotlivých výrobků.

  Sleva se přiznává každému zákazníkovi v potvrzení objednávky, které obdrží do 3 pracovních dnů na uvedenou e-mailovou adresu v objednávce.

  Nedodrží-li kupující termín splanosti faktury, má právo prodávající slevu doúčtovat a vymáhat spolu s neuhrazenou fakturou.

  Nepřevezme-li kupující zboží odeslané na dobírku od dopravce bez relevantního důvodu ani po opakované výzvě dopravce, vrací se zboží zpět prodávajícímu. Prodávajícímu vznikají náklady na přepravě, balném a ušlý zisk, které si může nárokovat na kupujícím. V případě, že se prodávající rozhodne pro výše uvedené sankce, vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu se splatností 14 dnů. 

Kupujícím ze Slovenska a dalších zemí nabízíme pouze formu platby předem na bankovní učet prodávajícího. Tento způsob je pro prodávajícího i Kupujícího při mezinárodním obchodním styku jednodušší a mnohem levnější. Upozornění: Při bankovním převodu peněz ze zahraničí je potřeba zvolit u bankovního poplatku parametr OUR. Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a částečné úhrady objednávek neakceptujeme.

V. Doba dodání zboží

Nabízené zboží je označeno obvyklou dodací lhůtou Společně s obvyklou dobou dodání zboží Toptransem nebo jiným dopravcem celková doba od objednávky k doručení zásilky kupujícímu nepřesáhne 30 pracovních dnů. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby České pošty. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží dle ujednání v potvrzené objednávce, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. Upozornění pro kupující ze zahraničí: Počítejte s dobou dodání minimálně 10 pracovních dnů od Vaší objednávky. Peníze na náš bankovní účet dorazí přibližně za 5 pracovních dnů a dalších 5 pracovních dnů trvá odeslání balíku na Slovensko, případně do jiné země.


VII. Způsoby dopravy

Zboží prodávající zasílá formou obchodního balíku do ruky za pomocí PPL. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsobu platby, na hmotnosti a na velikosti zboží. Podle platných sazebníků PPL popř. služeb Toptrans spočítáme cenu dopravného, kterou Vám do 3 pracovních dnů oznámíme ve formě potvrzené objednávky. Informace pro kupující z jiných zemí: expediční náklady i dobu dodání pro zásilku odesílanou do jiné země Vám rádi sdělíme na základě Vašich konkrétních potřeb.


VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle  607 826 856  nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. V případě, že cena objednaného zboží přesáhne částku 3000,-Kč (Třitisíce) bez dph, má prodávající právo požadovat po kupujícím storno poplatek ve výši 20% z ceny zakázky bez dph. Na storno poplatek vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu - do 14 dnů ode dne provedení storna ze strany kupujícího.
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík nebo předáno osobně v pracovní době e-obchodu. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"


IX. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
 • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
 • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

X. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Více se dočtete na stránkách elektronického obchodu Pontte - Ochrana osobních údajů .


XI. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti se dočtete na stránkách elektronického obchodu Pontte - Reklamační řád.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP (všeobecné obchodní podmínky) jsou platné ode dne jejich vyhlášení.
V závislosti na změně příslušných právních norem si provozovatel elektronického obchodu Pontte – Jiří Novotný vyhrazuje právo VOP měnit.

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., : 27166147 ("Unie"), aby vybral pro rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu , a dohodly se, že bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny , zaplacená cena se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena je nákladem řízení. Strany se dohodly na ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb, kdy může doručovat na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line převede do písemné formy.

Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily tyto e-mailové adresy:

prodávající

kupující: e-mailová adresa uvedená v e-objednávce. Za správnost a funkčnost e-mailové adresy odpovídá kupující.

Jakékoliv dodávky za podmínek odchylně upravených od těchto VOP je možné realizovat pouze po projednání předem a s písemným souhlasem provozovatele elektronického obchodu didaktikashop.cz - Roman Bureš. Tyto VOP platí od 1.10.2011 Jakékoliv dříve vydané či sjednané všeobecné obchodní podmínky pozbývají tímto dnem platnost.